Välj en sida

Kvalitet och miljö

Eveco / Vi är Eveco / Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

Fastställd 2020-11-18/OL

EVECO’s övergripande mål är att tillhandahålla rätt produkt, i rätt antal, i rätt tid, till rätt ställe. Produkten ska hålla rätt kvalitet och minst uppfylla gällande krav från marknaden. Våra kunder ska alltid kunna lita på att deras behov blir tillgodosett på bästa sätt. Organisationen är certifierad enligt ISO 9001, och ISO 14001.

 

Produkter

 • Alla våra produkter uppfyller gällande harmoniserade EU krav och får därför bära CE märket.
 • Våra huvudleverantörer är själva kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.
 • Verka för att förbättra produkters tekniska egenskaper och kvalité.

Interna rutiner

 • De anställda är väl förtrogna inom det egna arbetsområdet och känner ansvar för sitt arbete och tillämpar EVECO’s kvalitetspolicy.
 • De anställda kan identifiera och rapportera problem gällande produkt, process och kvalitetssystem genom affärssystemet.
 • Organisation, ansvar och befogenheter för företagets olika instanser är fastlagda.
 • Organisationen uppfyller de bindande krav som ställs och strävar att ständigt utveckla verksamheten.

Miljöpolicy

Fastställd 2020-11-18/OL

Vår miljöpolicy uttrycker vår vilja att ta ansvar för och medverka till att förbättra miljön av hänsyn till kommande generationer, samt medverka till en varaktigt hållbar utveckling. Vi vill genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna i hela vår organisation, skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, leverantörer, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna ska omfatta alla delar av vår verksamhet. Genom hög kompetens hos våra medarbetare kan vi ha en helhetssyn på miljöfrågorna.

 

Följande punkter utgör vår miljöpolicy:

 • Vårt miljöarbete har lika prioritet som övriga frågor på ledningsnivå. Beslut ska alltid belysas utifrån ett miljöperspektiv, och ska tas i positiv riktning för miljön, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
 •  Vi strävar efter att våra leverantörer ska arbeta utifrån ett certifierat miljöledningssystem.
 • Vi stävar efter att våra kunder ska välja det ur miljöhänseende bästa produktvalet.
 • Vi informerar våra leverantörer, kunder och vår personal om vårt miljöarbete och försöker påverka dem till ökad miljömedvetenhet.
 • Vi uppfyller gällande lagstiftning och övriga krav som ställs från myndigheter och kunder.
 • Vår verksamhet ska bedrivas resurssnålt och återvinning är ett krav inom de områden där det är möjligt.
 • Vi arbetar förebyggande för att vidta skyddsåtgärder där tillbud skulle kunna medföra miljöpåverkan.
 • Vi verkar för en ökad miljömedvetenhet hos våra anställda och att ständigt förbättra våra arbetssätt för att minimera påverkan på miljön.

Csr-Policy