Miljöpolicy

Vår miljöpolicy uttrycker vår vilja att ta ansvar för och medverka till att förbättra miljön av hänsyn till kommande generationer, samt medverka till en varaktigt hållbar utveckling. Vi vill genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna i hela vår organisation, skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, leverantörer, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall omfatta alla delar av vår verksamhet. Genom hög kompetens hos våra medarbetare kan vi ha en helhetssyn på miljöfrågorna. Följande punkter utgör vår miljöpolicy:

• Vårt miljöarbete har lika prioritet som övriga frågor på ledningsnivå. Beslut skall alltid belysas utifrån ett miljöperspektiv, och skall tas i positiv riktning för miljön, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

• Vi strävar efter att våra leverantörer skall arbeta utifrån ett certifierat miljöledningssystem

• Vi strävar efter att våra kunder skall välja det ur miljöhänseende bästa produktvalet.

• Vi informerar våra leverantörer, kunder och vår personal om vårt miljöarbete och försöker påverka dem till ökad miljömedvetenhet.

• Vi har som mål att merparten av viktigaste produktgrupper skall vara byggvarudeklarerade och bedömda av Sunda Hus och Byggvarubedömningen:

Sundahus_varukännetecken_1_leverantör              bvb-logo-transparent

 

• Vi uppfyller gällande lagstiftning och övriga krav som ställs från myndigheter och kunder.

• Vår verksamhet skall bedrivas resurssnålt och återvinning är ett krav inom de områden där det är möjligt.

• Vi arbetar förebyggande för att vidta skyddsåtgärder där tillbud skulle kunna medföra miljöpåverkan.

• Vi verkar för en ökad miljömedvetenhet hos våra anställda.