Miljöpolicy

Vår miljöpolicy uttrycker vår vilja att ta ansvar för och medverka till att förbättra miljön av
hänsyn till kommande generationer, samt medverka till en varaktigt hållbar utveckling. Vi
vill genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna i hela vår organisation, skapa
förtroende för vår verksamhet hos kunder, leverantörer, anställda, allmänhet och
myndigheter. Miljöfrågorna skall omfatta alla delar av var verksamhet. Genom hög
kompetens hos våra medarbetare kan vi ha en helhetssyn på miljöfrågorna. Följande
punkter utgör vår miljöpolicy:

• Vårt miljöarbete har lika prioritet som övriga frågor på ledningsnivå Beslut på skall alltid belysas utifrån ett miljöperspektiv, och skall tas i positiv riktning för miljön, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
• Vi strävar efter att våra leverantörer skall arbeta utifrån ett certifierat miljöledningssystem
• Vi stävar efter att våra kunder skall välja det ur miljöhänseende bästa produktvalet.
• Vi informerar våra leverantörer, kunder och vår personal om vårt miljöarbete och försöker påverka dem till ökad miljömedvetenhet.
• Vi uppfyller gällande lagstiftning och övriga krav som ställs från myndigheter och kunder.
• Vår verksamhet skall bedrivas resurssnålt och återvinning är ett krav inom de områden där det är möjligt.
• Vi arbetar förebyggande för att vidta skyddsåtgärder där tillbud skulle kunna medföra miljöpåverkan
• Vi verkar för en ökad miljömedvetenhet hos våra anställda och att ständigt förbättra våra arbetssätt för att minimera påverkan på miljön.