Välj en sida

Integritetspolicy

1. Allmänt

För oss på EVECO är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd.
I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

EVECO Handel AB, med org. nr 556664–8258 och adress Metangatan 3, 431 53 Mölndal är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. När Eveco tillhandahåller och marknadsför produkter och tjänster samt vid övriga kontakter med Eveco, såsom kontakt med våra säljare eller serviceärenden via e-post och telefon. Som personuppgiftsansvarig är det Evecos ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt gällande lagstiftning.

3. Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Eveco samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp, använder våra tjänster och i samband med att vi marknadsför och saluför våra produkter och tjänster.

 • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.
 • Kundval avseende inställningar för marknadskommunikation och personliga erbjudanden
 • Identifikationsnummer, dvs. organisationsnummer.
 • Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter, orderdatum, pris, eventuell rabatt och köphistorik.
 • Finansiell information såsom kreditupplysningar.
 • Korrespondens och annan information om supportärenden såsom anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med teknisk support.

4. Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?

Vi använder de uppgifter vi får ifrån er som kund, när ni beställer eller behöver ha teknisk support.

Vi hämtar också uppgifter från tredje parts tjänster gällande adressuppdatering för att säkerställa rätt adress vid utskick. Vi hämtar uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, upplysningsföretag, tillexempel Creditsafe. Eveco samlar även in vissa personuppgifter via cookies som loggar hur du använder vår webbplats.  Du hittar mer information om hur vi använder oss av cookies i Evecos cookiepolicy.

5. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Eveco samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Dessa används för att kunna ge support, ge information om tidigare beställningar men också för att kunna skicka relevant information till dig som kund.

a) Hantera beställningar och köp
Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig, skicka orderbekräftelse, information om beställda varor, betalningshistorik och finansiell information. Leverera beställningar, avisera om leverans samt hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpta produkter.

b) Hantera ärenden som kommer in till Evecos säljare eller support
Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar Evecos aktiviteter för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål- och supportärenden, besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller andra supportfunktioner via e-post, telefon eller digitala kanaler, rätta felaktiga uppgifter, ge teknisk support och vårda kundförhållandet.

6. Vilka är de legala grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

För att Eveceo ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna som vi baserar vår behandling på är beskrivna i detta avsnitt. Observera att flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.

a) Rättslig förpliktelse
Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av Eveco, exempelvis att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

b) Avtalsförpliktelser
Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. För dig som är innehavare av ett kundnummer hos Eveco har också accepterat att vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla, hantera och administrera våra tjänster som är kopplade till ert kundnummer. Vid beställning eller köp behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt gällande svensk lag. Då kan det till exempel vara nödvändigt att Eveco registrerar dina kontaktuppgifter så vi kan fullgöra vår skyldighet att leverera produkten eller tjänsten samt att vi gör en kreditupplysning för att säkerställa er betalningsförmåga.

7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

7.1 Eveco kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan Eveco komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist eller om en anmälan om brott har lämnats in till Polismyndigheten.

7.2 Eveco sparar personuppgifter kopplade till ert kundnummer så länge detta är aktivt.

8.Vilka delar vi dina personuppgifter med?

8.1 Eveco lämnar endast ut personuppgifter till andra företag för att kunna genomföra en leverans till exempel.

8.2 Eveco kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att Eveco ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

8.3 Beroende på vilka kontakter du har haft med Eveco, så kan vi lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

 • Statliga myndigheter, såsom Polismyndigheten eller Skatteverket, som vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till enligt lag eller myndighetsbeslut eller som vi lämnar ut personuppgifter till pga. misstanke om brott eller försök till brott. De kategorier av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, kundnummer, orderinformation, betalningsuppgifter, baserat på rättslig förpliktelse som åligger Eveco eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

8.4 Om du lägger en beställning eller genomför köp från Eveco kan vi dessutom lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare inom ramen för hantering av dina beställningar och köp baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som laglig grund:

 • Leverantörer, tillverkare, distributörer och underleverantörer av produkter som Eveco säljer. Uppgifterna som lämnas är kontaktuppgifter och orderinformation.
 • Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter till dig. Vi lämnar ut kontaktuppgifter och orderinformation till dessa mottagare.
 • Kreditvärderingsinstitut, kreditupplysningsföretag eller banker som förser oss med underlag för att vi ska kunna säkerställa din betalningsförmåga, till exempel kreditupplysningar, när du ansöker om kredit inom ramen för hantering av dina beställningar och köp.
 • Företag som tillhandahåller finansiella tjänster såsom reskontra och inkassoverksamhet som säkerställer att Eveco får betalt för levererade produkter inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. De av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, orderinformation och betalningsuppgifter.

8.5 Eveco kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

9. Var lagrar vi dina personuppgifter?

Eveco kommer att hantera dina personuppgifter inom EU/EES.

10. Vad har du som registrerad kund för rättigheter?

10.1 Eveco ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs dina rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner i denna policy.

a) Rätt till tillgång till dina personuppgifter
Vi på Eveco vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den behandling som vi gör om dig har du rätt att begära att få information om behandlingen, inklusive en kopia av dina personuppgifter. Observera att vid en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter om dig för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

b) Rätt till rättelse av dina personuppgifter
Eveco är måna om att ha korrekta och uppdaterade personuppgifter. Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter, till exempel om vi har rätt gatuadress men saknar gatunummer. På din begäran kommer vi så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c) Rätt till radering av dina personuppgifter
Vi respekterar att de personuppgifter som vi behandlar om dig är lånade från dig. Du har därför rätt att begära att Eveco tar bort dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga. Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas anledningar som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, till exempel om personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som legal grund (såsom enligt krav i bokföringslagen) eller om uppgifterna är nödvändiga för att Eveco ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

11. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Eveco har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. Exempelvis sparas alla kunduppgifter i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara anställda inom Eveco som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter har sådan tillgång.

12. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

12.1 Den senast uppdaterade versionen av Evecos integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

12.2 Eveco har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på Evecos webbplats.

13. Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.

 • Vänligen kontakta oss på 031-840850 eller skicka e-post till sales@eveco.se.